Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky kosmetického salónu Garbo beauty salon

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti poskytování služby mezi provozovatelem -

Garbo beauty s.r.o., v zastoupení jednatelkou Hanou Jaklovou

IČ: 05555108, se sídlem Starorolská 140/20, 36006 Karlovy Vary Dvory

Adresa provozovny Plzeňská 11, 36001 Karlovy Vary (dále jen "poskytovatel")

a druhými osobami (dále jen "kupujícími").

Poskytovatel je provozovatelem Kosmetického salonu Garbo beauty salonu.

  • Základní ustanovení

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Kupující prohlašuje, že se před poskytnutím kosmetické služby seznámil s jejím obsahem, cenou a souhlasí s ní a dále se seznámil a souhlasí s VOP.

Poskytovatel - Garbo beauty s.r.o., v zastoupení jednatelkou Hanou Jaklovou

IČ: 05555108, se sídlem Starorolská 140/20, 36006 Karlovy Vary Dvory

Adresa provozovny Plzeňská 11, 36001 Karlovy Vary (dále jen "poskytovatel")

Zapsána v obchodním rejstříku sp. Zn. 33476C, kr. soud v Plzni

Poskytovatel - poskytující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo dodává - poskytuje služby uvedené v provozním řádů provozovny a na živnostenském listu prodávajícího.

Poštovní adresa prodávajícího pro doručování je: Hana Jaklová, Garbo Beauty s.r.o., Jenišov 88, 36211 Jenišov telefonní číslo prodávajícího: 777 263 841.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Kontrolním orgánem prodávajícího je příslušný živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce a jiné státní dozorující orgány.

Kupující - příjemce služby Kupující je spotřebitel - příjemce poskytnuté služby, který při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí služby nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje - užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své osobní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, a to jméno, příjmení, email a kontaktní telefon.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími , Zákonem na ochranu spotřebitele 634/1992, aj. 

Smlouva o uskutečnění služby Po oznámení objednávky kupujícím (ústně telefonicky či osobně) je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím sdělením data, času a ceny uskutečnění kosmetické služby. Sdělená objednávka kupujícího je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkou. Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje ohledně kontraindikací. Samotná kupní smlouva je uzavřena ústně momentem závazného souhlasu prodávajícího s kupujícím s tímto jeho návrhem (závazné potvrzení data, času, obsahu a ceny objednávky kosmetického ošetření ze strany prodávajícího, absence kontraindikací); tímto vzniká ústní kupní smlouva.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednanou službu a zaplatit cenu dle platného ceníku jež je volně k dispozici na provozovně a jež byla dohodnuta v objednávce. Prodávající - poskytovatel služby je povinen v souladu s objednávkou provést kosmetickou službu ve smluveném čase, rozsahu a ceně. Smlouva je uzavírána ústně v českém jazyce a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání kosmetické služby. Obě strany mají možnost před vlastním uskutečněním objednávky tuto zvážit, případně ji opravit či odvolat.

  • Bezpečnost a ochrana osobních údajů Uzavřením ústní kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, telefon, email) v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo na jejich opravu, ochranu a jejich odstranění z databáze zákazníků prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům přináležející. Osobní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradě pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Otevírací doba Provozní doba Garbo beauty salonu se řídí stavem objednávek. V čase neexistence objednaného zákazníka se prodávající - poskytovatel služby na provozovně zpravidla nezdržuje.
  • Cena za služby Všechny ceny jsou aktuální, platné, a vždy uvedené včetně DPH (daně z přidané hodnoty). Aktuální ceník je k dispozici na provozovně a na webových stránkách www.garbo-beautysalon.cz. Při telefonické objednávce je cena kosmetické služby sdělena v souladu s ceníkem na provozovně. Kupující dostane kosmetickou službu za cenu platnou v okamžiku objednání. Ceny je poskytovatel služby oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a to aktualizací ceníku.
  • Objednávání -Objednávat službu je možno následujícími způsoby: -online na webových stránkách salónu, telefonicky na tel. čísle + 420 777 263 841 je možné denně, 7 dní v týdnu v obchodně společenském čase. Osobně je možné v případě, že je prodávající - poskytovatel služby přítomen v provozovně. Kupující při objednávce kosmetické služby sdělí svoje jméno, příjmení a telefon, datum a čas kdy má zájem službu koupit - přijmout. Po oznámení objednávky kupujícím (ústně telefonicky či osobně) je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím sdělením - potvrzením data, času a ceny uskutečnění kosmetické služby. Sdělená objednávka kupujícím je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkou. Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje ohledně kontraindikací. Samotná kupní smlouva je uzavřena ústně momentem závazného souhlasu prodávajícího s kupujícím s tímto jeho návrhem (závazné potvrzení data,času, obsahu a ceny objednávky služby ze strany prodávajícího, absence kontraindikací); tímto vzniká ústní kupní smlouva. Místem dodání - poskytnutí kosmetické služby je adresa provozovny Garbo beauty salon, Plzeňská 11, 3600q Karlovy Vary.
  • Odstoupení od smlouvy Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí, do 12 hodin před zahájení kosmetické procedury. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit telefonicky před dohodnutým termínem kosmetické služby, online pomocí potvrzovaciho emailu, osobně 12 hodin před zahájením procedury. Poskytoval v případě zájmu kupujícího navrhne další termín procedury. 
  • Pokud se kupující nedostaví a neomluví se, tak poskytovatel bude vyžadovat 50% z ceny rezervované procedury. Po úhradě této částky až rezervuje další termín.
  • Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že se na místě prokáže zjevná kontraindikace znemožňující provedení kosmetické služby, jež byla při objednávce zamlčena. V případě nepravdivě uvedených informací kupujícím o existenci kontraindikací (pohledem nezjistitelných) a prodávající kosmetickou službu provede, nese zodpovědnost za negativní následky kupující. 
  • Platební podmínky Kupní cenu za služby lze zaplatit těmito způsoby:

        platba v hotovosti v Kč po provedení služby


Voucher- dárkové poukazy
Na provozovně je možné  zakoupit dárkové poukazy na částku, služby nebo zboží.
Poukazy není možné směnit zpět na hotovost, nevyčerpanou částku z poukazu nevracíme a je možné ji uplatnit při další návštěvě. 
Poukazy na služby nebo zboží lze vyměnit za jinou službu nebo zboží po předchozí dohodě s obsluhou.  
Platnost poukazů je uvedena na poukazu a platnost není možné prodloužit. 
V případě ztráty poukazu je možné využit i doklad o zaplacení poukazu.  

VIII. Reklamace Dle § 13 zák. č. 634/1992 Sb. ZOS, je prodávající povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění , spolu s údaji o tom, kde lze rekl. uplatnit. Dle § 19 zák. č. 634/1992 Sb. ZOS, je prodávající povinen přijmout reklamaci v provozovně poskytovaných služeb, případně i v sídle podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení rekl. spotřebitel požaduje; potvrzení o datu a způsobu vyřízení rekl., včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí rekl. V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník vyřizující reklamace tj. Hana Jaklová. Prodávající rozhodne o rekl. ihned, ve složitých případech do tří prac. dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rekl. včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění rekl. pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace řeší spotřebitel na místě s prodávajícím v provozovně: Garbo Beauty salon, Plzeňská 11, 36001 Karlovy Vary, ihned po vykonání služby nebo nejdéle do 48 hodin od ukončení vykonané služby. 

  • Řešení spotřebitelských sporů Inf. pov. prodávajícího o mimosoudním řešení spotř. sporů: Dle § 14 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele: "prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotř. sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách". V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, tel.: +420 296 366 236

Česká obchodní inspekce pro Karlovarský kraj

Hlouškova 661/33, Plzeň (budova inspektorátu)

Telefon: +420 377 323 596

Karlovy Vary:Magistrát města II
U Spořitelny 2, 3. patro, kancelář 313
Každou středu 8:30-17:00 hod.

Živnostenský úřad Karlovy Vary

U Spořitelny 538/2, 360 05 Karlovy Vary

IX. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2017 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.